Birim Görev ve Sorumlulukları

  • Daire Başkanlığında çalışan birimlerin ilgili faaliyetlerini koordine eder.
  • ISO Standartlarını takip ederek, Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak
  • İlgili birimler ile doküman hazırlamak, revizyon yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak
  • Kalite iç denetim planını hazırlamak ve denetimlerin yapılmasını sağlamak,
  • Kalite sorumlularının ve iç denetçilerin eğitim almalarını sağlamak,
  • Süreç sorumluları ve çalışanlara Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim verilmesini temin etmek,
  • Yönetim Gözden Geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını yapmak,
  • Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,
  • Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
  • Düzenleyici ve önleyici faaliyet belgelerini oluşturmak,•Birimler ile beraber risk analizlerini hazırlamak