Birim Görev ve Sorumlulukları

İdari Hizmetler

 • Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 • Daire Başkanlığına ait resmi yazışmaları yapmak
 • Gelen ve giden evrakların Evrak Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden kayıtlarını tutmak ve takip etmek
 • Gelen ve giden evrakların dosyalanmasını ve dağıtımını EBYS üzerinden yapmak
 • Daire Başkanlığında görevlendirilen personellerin özlük dosyalarını arşivlemek
 • Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden personel bilgilerinin takibini yapmak
 • HİTAP üzerinden işlemlerin yerine getirilmesi.
 • Sürekli işçi puantaj işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Daire başkanlığında görevlendirilen personellerin izin takibini yapmak
 • Kurum içi ve Kurum dışından gelen yazılara cevap vermek
 • Gereken resmi evrakların elektronik ortama aktarılmasını sağlamak
 • Gelen ve Giden Gizli evrakların defterlerini tutmak, gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesini sağlamak
 • Dokümantasyon ve arşiv işlemlerini yapmak
 • KAYSİS ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

Mali Hizmetler

 • Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 • Tahakkuka bağlanan hizmet işlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve ödemenin sağlanmasını yapmak
 • Doğrudan Temin ile satın alınacak mal ve hizmetler için teklif alınması, uygun teklife göre mal ve hizmetin satın alınarak fatura kestirilmesi ve ödemenin yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak
 • Kadromuzda bulunan personelin yolluk işlemlerinin yapılması ve ödemenin kişilere yapılması için gerekli belgeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
 • Başkanlığımızda görev yapan personelin maaş işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Başkanlığımızda görev yapan personelin SGK işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alınacak mal ve malzemelerin kredi açılması, teslimatın yapılmasından sonra ödeme emri ile kredinin kapanması ile ilgili evrak işlemlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri

 • Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak
 • Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • İlgili olduğu ambarların kanun ve yönetmeliklere uygun düzenini sağlamak
 • Demirbaş düşümü için gerekli görevleri yerine getirmek